Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) Priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa §72 ods.2 písm.a) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplenení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.