Poslanie a vízia

Strategický dokument o poslaní, vízií a cieli poskytovania sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb – Chmelinec (ďalej len „CSS – Chmelinec“) v rámci zabezpečenia vnútorného systému kvality poskytovaných služieb prijal tento strategický dokument o poslaní, vízii a cieli  poskytovania sociálnych služieb.

POSLANIE

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ktorý je súčasťou sociálnej politiky VÚC Trenčín.

Cieľom CSS je kvalitné poskytovanie sociálnych služieb, aby prijímateľom nástupom do zariadenia nechýbalo teplo domova a našli ho v našom Centre sociálnych služieb Chmelinec – Púchov.

Pri poskytovaní sociálnych služieb vychádzame z mapovania tých postupov, ktoré prispievajú k rozvoju fungovania organizácie a k zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb. Nadväzujúc na doterajšie výsledky sme stanovili víziu a strategické ciele zariadenia.

 

VÍZIA

Našou víziou je vytvoriť a zabezpečiť kvalitné a  bezpečné bývanie pre klientov, formou implementovania podmienok kvality, zamerané  na ochranu ľudských práv a slobôd, vytváranie podmienok na integráciu klientov  do spoločnosti, na základe ich individuálnych schopností a možností s cieľom zlepšiť kvalitu života.

 

CIELE

Vo vzťahu ku klientom budeme hľadať a aplikovať také obsahy, formy, procesy a postupy, ktoré im budú nápomocné k nachádzaniu kvality hodnôt humánnej služby a ktoré budú klientovi nápomocné k pochopeniu jeho vlastného miesta v osobnom živote a bezprostrednom sociálno-kultúrnom prostredí v ktorom aktuálne žije.

 

Strategické ciele zariadenia:

 • vytvorenie komplexného, flexibilného, moderného systému poskytovaných služieb, zohľadňujúcich individuálne potreby,
 • napomáhať lepšej integrácii klientov do spoločenského života s poskytnutím sociálnej služby v súlade s ich potrebami bez ohľadu na vek, pohlavie, spoločenské postavenie, etnikum, náboženstvo, fyzické alebo duševné postihnutie či politickú alebo ideologickú príslušnosť,
 • vybudovanie kvalitnej a odbornej personálnej politiky v zariadení, zavedenie systému osobného prístupu a zodpovednosti zamestnancov k svojmu profesijnému rastu, pracovnému výkonu a sebahodnoteniu,
 • zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb z pohľadu prístupu ľudských zdrojov a zavádzania transformačných prvkov na základe implementovania Príručky podmienok kvality,
 • modernizácia  zariadenia a znižovanie energetickej náročnosti zariadenia.

Stratégia zariadenia pri dosahovaní cieľov:

 • dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, prijímateľ sociálnych služieb má najvyššiu prioritu pri poskytovaní sociálnych služieb,
 • vytváranie podmienok na integráciu klientov do spoločenského života,
 • implementovanie podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb,
 • vypracovanie metodických postupov odborných procesov a ich zavedenie do praxe,
 • zabezpečenie starostlivosti o zamestnancov, vytváranie vhodných podmienok pre odborný rast a sústavné vzdelávanie,
 • budovanie interdisciplinárnych tímov,
 • realizácia motivačných stimulov pre zamestnancov,
 • plánovanie a realizácia rekonštrukčných prác v interiéri a exteriéri zariadenia,
 • zabezpečenie modernizácie interiérového vybavenia izieb.

Manažérstvo kvality                                                                                                        

V rámci implementácie podmienok kvality uplatňujeme manažérstvo kvality ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb. Vytvárame podmienky na zavádzanie štandardov kvality transformáciou do procesov. Vytvárame vhodné podmienky na spätnú väzbu od klientov, rodinných príslušníkov, priateľov i verejnosti. Cieľom je trvalé zlepšovanie systému pomocou usmerňovania, merania a hodnotenia. Manažérstvo kvality sa zameriava na zabezpečenie spolupráce všetkých  zainteresovaných strán na zlepšenie efektívnosti a účinnosti organizácie. 

 

                                                                                          Ing. Andrea Jankovičová, PhD.

                                                                                                Riaditeľka  CSS-Chmelinec