Stravovanie, zaopatrenie

CSS - Chmelinec poskytuje prijímateľom sociálnej služby:

  • stravovanie
  • pranie
  • upratovanie, žehlenie a údržbu šatstva
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu
  • ošetrovateľskú starostlivosť 

Zabezpečuje tiež vybavenie obytnej jednotky a vecné plnenie spojené s ubytovaním, vybavenie príslušenstva obytnej jednotky.

Podporuje účasť na kultúrnom a spoločenskom živote a na pracovnej terapii.