História zariadenia

Domov – penzión pre dôchodcov bol postavený v rámci komplexnej bytovej výstavby. Otvorený bol 30. 1. 1986 s kapacitou 80 obyvateľov. Zriadovateľom bola v roku 1992 znížená kapacita na 70 obyvateľov. K zníženiu kapacity došlo vzhľadom na vylepšenie podmienok bývania, zriadenia knižnice, rozšírenia prevádzkových priestorov a vybudovania základného rehabilitačného centra.Domov – penzión pre dôchodcov bol určený pre starých občanov, ktorých celkový zdravotný stav nevyžadoval komplexnú starostlivosť za predpokladu, že im boli poskytované služby, ktoré potrebovali vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav.

Vzhľadom na to, že v meste Púchov pre celú spádovú oblasť nepostačovali jestvujúce kapacity , započalo sa s výstavbou ďalšieho domova dôchodcov, ktorý bol situovaný v bezprostrednej blízkosti domova – penziónu pre dôchodcov. Architektonicky je presne rovnakou budovou.

Domov dôchodcov bol dokončený a otvorený dňa 15. 12. 1992 . Kapacita domova dôchodcov bola stanovená na 90 obyvateľov. Dňa 1. 1. 1995 boli Domov – penzión a domov dôchodcov v Púchove zlúčené do jedného právneho subjektu pod spoločné vedenie s názvom Domov dôchodcov a domov – penzión pre dôchodcov Púchov, na čele s riaditeľom. Kapacita celého zariadenia bola stanovená na 160 obyvateľov.

Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine zo dňa 1. 11. 2001 bolo rozšírené poskytovanie služieb v našom zariadení sociálnych služieb a to v zmysle poskytovania starostlivosti aj obyvateľom s duševnými poruchami a poruchami správania . Na základe tohoto dodatku k zriaďovacej listine sa od 1. 11. 2001 zmenil i názov nášho zariadenia na DD a DSS Púchov.

Dňa 09.10.2009 bol vykonaný zápis Centra sociálnych sližieb - Chmelinec do registra sociálnych služieb TSK v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb v Púchove - v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb.