Mikuláš v chmelinci - IMG_20231206_081137

Ochrana osobných údajov

 

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, so sídlom Hoštinská 1620, 020 01 Púchov, IČO: 17 066 913, kontaktné údajé: email: info@csschmelinec.sk, tel.: 0901918518 (ďalej tiež ako „prevádzkovatel"') informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej tiež ako „zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.


Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem .