O nás

CSS - Chmelinec Púchov je spojeným zariadením, ktoré vzniklo zlúčením dvoch zariadení a to

  • domova dôchodcov
  • pôvodného domova penziónu pre dôchodcov

Nachádza sa v okresnom meste Púchov. Púchov leží v severozápadnej časti Slovenska a Trenčianskeho kraja.

Rozsah poskytovaných služieb

  • domov sociálnych služieb - poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V , alebo fyzickej osobe , ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
  • špecializované zariadenie - je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

Sociálna starostlivosť v regióne

Súčasťou systému sociálneho zabezpečenia je okrem iného aj starostlivosť v ZSS o starých , telesne , mentálne a zmyslovo postihnutých dospelých obyvateľov . Základnou úlohou je zabezpečiť poskytovanie komplexnej starostlivosti tým, ktorí vzhľadom na svoj vek, zdravotné poškodenie a sociálnu situáciu sú odkázaní na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Región Púchov združuje veľa obcí v členitom a rozsiahlom území, s veľkým počtom kopaníc a osád. CSS je jedným zo zariadení regiónu poskytujúcich sociálne služby.

Púchov

Cez Púchov preteká rieka Váh, jeho malebné údolie je z oboch strán obklopené horskými masívmi Strážovských vrchov na východe, Javorníkov na severe a Bielych Karpát na západe. Sú chránenou krajinnou oblasťou. V blízkosti sa nachádza vodná nádrž Nosice.

Minerálne pramene kúpeľov Nosice pri Púchove boli známe už v 18. storočí. Základom liečebného procesu je uhličito – alkalicko – zemitá kyselka. Liečia sa choroby dýchacích ciest, tráviaceho ústrojenstva a porúch látkovej výmeny.

Púchov je známy gumárenskym priemyslom (Matador - Continental a.s.), odevným priemyslom (Makyta , a.s.) a energetickým priemyslom.

Najstaršia písomná pamiatka o Púchove pochádza z roku 1243 a mestské práva z roku 1941. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou je neogotický evanjelický kostol.

Púchov je východiskom turistických ciest do Javorníkov a Strážovských vrchov a vyznačuje sa tiež cestným a železničným uzlom.

Púchov preslávil svojimi archeologickými nálezmi a vykopávkami na Púchovskej skale dr. Hoenning a tak sa dostalo mesto do povedomia i za hranice štátu.