Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.). Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať, dátum jej narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh a formu sociálnej služby, potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v rehabilitačnom stredisku sa podáva vyššiemu územnému celku.

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (v zariadení podporovaného bývania, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku) s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby  z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom doručí vyššiemu územnému celku písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá obsahuje:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu, 
 • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto fyzická osoba vybrala,
 • druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
 • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinná poskytovateľovi sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť tieto údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu, 
 • miesto poskytovania sociálnej služby,
 • druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
 • deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
 • potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov,
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba bezodkladne a pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov).